ตรวจปั้นจั่น ตามกฎหมาย หมายถึงอะไร ?

by admin

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ “ เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับก่อกำเนิดพลังงานเปลี่ยนสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ แสงอาทิตย์ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ล้อตุนกำลัง รอก สายพาน เพลา เฟือง หรือสิ่งที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งเครื่องมือกล

เครน (Crane) คือเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ใช้ในการยกของหรือย้ายของให้เคลื่อนที่ได้ในทิศทางต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างหลักที่ประกอบด้วยเสาตั้ง (mast) หรือแท่นหลักที่ยึดประกอบอุปกรณ์ยก (lifting equipment) ซึ่งอาจเป็นก้านต่อ (boom) หรือเชือกเหยียบ (jib) และอาจมีหรือไม่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่ ขึ้นอยู่กับประเภทของเครน

การตรวจสอบเครนเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้รับรองว่าเครนมีสภาพใช้งานที่ปลอดภัยและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด การตรวจสอบเครนอาจประกอบด้วยการตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ของเครน เช่น โครงสร้างหลัก เสาตั้ง เชือกเหยียบ ระบบยกสินค้า เครื่องยกของ ระบบไฟฟ้า ระบบความปลอดภัย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเครนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการความเชี่ยวชาญ ดังนั้น สำหรับการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเครน ควรได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลเครนอย่างเหมาะสม

ตามกฎหมายแล้ว

“ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ

“การตรวจสอบ” หมายความว่า การตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไกการทำงานของเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำความร้อน ภาชนะรับความดัน หรือภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน

“การทดสอบ” หมายความว่า การตรวจสอบ ทดลอง และรับรองการใช้งานชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการทำงานของอุปกรณ์เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย โดยบุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี

“วิศวกร” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร บทเฉพาะกาล ข้อ ๑๒๑ ให้วิศวกรตามกฎกระทรวงนี้เป็นผู้ทดสอบการดำเนินการตามข้อ ๔๕ ข้อ ๕๔ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๗ ข้อ ๕๘ ข้อ ๖๓ ข้อ ๑๐๕ ข้อ ๑๐๗ ข้อ ๑๐๙ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๑๑ข้อ ๑๑๓ และข้อ ๑๑๔ จนกว่าจะได้มีบุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี *มีบุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565

You may also like

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by ตรวจเครนปทุม.com