บทความ

  • กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ “ เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับก่อกำเนิดพลังงานเปลี่ยนสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ แสงอาทิตย์ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ล้อตุนกำลัง รอก สายพาน เพลา เฟือง หรือสิ่งที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งเครื่องมือกล

  • เครนที่เรียกว่า “overhead crane” หรือ “bridge crane” เป็นประเภทหนึ่งของเครนที่ใช้ในการยกและย้ายของในพื้นที่หรือโรงงานใหญ่ โดยเครนประเภทนี้มีโครงสร้างที่คาดว่างานเคลื่อนย้ายจะเกิดขึ้นเหนือพื้นดิน มักมีลิฟท์หรือโครงสร้างที่ทำงานบนเสาตั้งหรือรางคาบนสุดเพื่อสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ตามความต้องการ การตรวจสอบเครนแบบ overhead crane เหมือนกับการตรวจสอบเครนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างหลัก เสาตั้ง เชือกเหยียบ ระบบยกสินค้า เครื่องยกของ ระบบไฟฟ้า ระบบความปลอดภัย และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครน

  • เครนหรือปั้นจั่นเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการทำงานทุ่นแรงและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานเครนหรือปั้นจั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมีการรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือปฏิบัติงานด้วยเครนหรือปั้นจั่นมากมาย การดำเนินงานเครนหรือปั้นจั่นที่ไม่ถูกต้อง หรือการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยอาจเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรง อาจเกิดการพลัดตกหรือตกจากความสูง การชนกับวัตถุอื่น ๆ หรือการรวมกันกับความไม่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อม เช่น การทำงานใกล้สายไฟฟ้า การทำงานใกล้ที่อับปาง หรือการใช้งานโดยผู้ไม่มีความรู้และทักษะที่เพียงพอ

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by ตรวจเครนปทุม.com