ปจ1 ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ คืออะไร มีกี่แบบ

by admin

เครนที่เรียกว่า “overhead crane” หรือ “bridge crane” เป็นประเภทหนึ่งของเครนที่ใช้ในการยกและย้ายของในพื้นที่หรือโรงงานใหญ่ โดยเครนประเภทนี้มีโครงสร้างที่คาดว่างานเคลื่อนย้ายจะเกิดขึ้นเหนือพื้นดิน มักมีลิฟท์หรือโครงสร้างที่ทำงานบนเสาตั้งหรือรางคาบนสุดเพื่อสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ตามความต้องการ

การตรวจสอบเครนแบบ overhead crane เหมือนกับการตรวจสอบเครนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างหลัก เสาตั้ง เชือกเหยียบ ระบบยกสินค้า เครื่องยกของ ระบบไฟฟ้า ระบบความปลอดภัย และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครน

อีกทั้งยังควรตรวจสอบระยะเวลาการตรวจเช็คและบำรุงรักษาที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้ผลิต และปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เครน overhead crane ทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

ตามกฎกระทรวง ปี 2564 สำหรับเครน (ปั้นจั่น) ที่มีขนาดตั้งแต่ 1 ตันเป็นต้นไปจะต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบ ซึ่งการตรวจสอบทดสอบจะต้องทำโดยวิศวกรเท่านั้น และวิศวกรต้องมาทำการทดสอบจริง ไม่สามารถส่งช่างชำนาญการทำการทดสอบแทนได้ โดยมีเงื่อนไขการทดสอบตรวจสอบเครนดังต่อไปนี้

1. ปั้นจั่น (เครน) ที่ติดตั้งใหม่
2. ปั้นจั่น (เครน) ที่หยุดใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป

รอบของการทดสอบ ระยะเวลาของการตรวจสอบเครน (ปั้นจั่น) ตามประกาศเพิ่มเติมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบปั้นจั่นปี 2554 โดยปั้นจั่นในใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จะจัดอยู่ในประเภทของเครนอุตสาหกรรม รอบการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ทดสอบเครน ทดสอบปั้นจั่น จะเป็นไปตามนี้

พิกัดยก 1 ตัน ถึง 3 ตัน ทำการทดสอบเครนทุก 12 เดือน
พิกัดยก 3.1 ตัน ถึง 50 ตัน ทำการทดสอบเครนทุก 6 เดือน
พิกัดยกมากกว่า 50 ตันเป็นต้นไป ทำการทดสอบเครนทุก 3 เดือน

“รอก” หมายความว่า อุปกรณ์ผ่อนแรงมีลักษณะคล้ายล้อ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ เคลื่อนย้ายสิ่งของ โดยร้อยไว้กับเชือก โซ่ หรือลวดสลิง ซึ่งกฎกระทรวงหนดมาตรฐานการทดสอบตรวจสอบรอกสำหรับรอกที่มีขนาด 1 ตัน เป็นต้นไปจะต้องทำการทดสอบโดยวิศวกรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Chain Block, Chain Hoist, Chain Lever Hoist, รอกกำมะลอ รอกโยก รอกมือสาว รอกหางปลา ที่มีขนาด 1 ตันเป็นต้นไป ต้องทำการตรวจสอบทดสอบตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

You may also like

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by ตรวจเครนปทุม.com